.

معرفی سامانه ساتر

معرفی سامانه ساتر

تمام دارندگان وسایط نقلیه اعم از عمومی و شخصی که قصد دارند در محدوده سازمان منطقه ویژه تردد کنند، باید برای دریافت مجوز تردد، اطلاعات شخص و خودرو را در این پورتال ثبت نمایند.

شرکت پیمانکار

شیمی هامون الوان بسپار